Cúrsaí Airgid

Cuardaigh ár gCatalóg agus ár Láthair Íoslódála nó brabhsáil trí na Naisc Sheachtracha atá roghnaithe againn chun cabhrú leat tús a chur le do ghnó nó do chuid airgid a smachtú.

 • Catalóg na Leabharlainne – cuardaigh ár gcatalóg bheo chun eolas suas chun dáta a fháil maidir leis na teidil atá ar fáil, céard atá ar iasacht faoi láthair agus cén míreanna atá ar fáil.
 • Íoslódáil Digiteach – cuardaigh ár Láthair Íoslódála chun eLeabhair, Closleabhair, ceol agus scannáin a fháil.
 • Acmhainní ar Líne – rochtain saor in aisce ónár leabharlanna ar acmhainní gnó, nuachtáin ar líne agus láithreáin idirnáisiúnta agus i dteangacha iasachta.
 • Imeachtaí Leabharlainne – faigh amach faoina bhfuil ag tarlú i do leabharlann áitiúil – tá na himeachtaí ar fad saor in aisce!

Naisc Sheachtracha Úsáideacha

 • www.partas.ie – cuireann Partas, atá bunaithe i dTamhlacht, tacaíocht agus comhairle ar fáil duit chun do ghnó féin, d’fhiontair féinfhostaithe nó sóisialta/pobail a thosú.
 • www.synergycentre.ie – is é an Synergy Centre ag ITT BÁC lárionad nuálaíochta Chontae Átha Cliath Theas, agus cuireann sé spás oifige agus tacaíochtaí gnó ar fáil d’fhiontair atá ag tosú amach. Dírímid ar na hearnálacha ardteicneolaíochta agus dianeolais. Tá sé mar aidhm againn tionscal agus an saol acadúil a chumasú le fiontair inmharthana a chruthú do Chontae Átha Cliath Theas a dhaingneoidh todhchaí an cheantair i dtéarmaí cruthú fostaíochta, nuálaíocht agus cumas easpórtála.
 • www.entrepreneur.com – Foilseachán ar líne agus clóite do ghnólachtaí beaga. Eolas a chuidíonn le gnólachtaí beaga a thosú, a fhás nó a bhainistiú.
 • www.insolvencyjournal.ie – Seirbhís nuachta saor in aisce, neamhspleách agus uathúil a chuireann nuacht agus acmhainní dócmhainneachta ar fáil d’Éirinn.
 • www.mabs.ie – Is seirbhís náisiúnta, saor in aisce, iontaofa agus neamhspleách í Seirbhís Bhuiséadta agus Chomhairle Airgid (MABS) do dhaoine atá i bhfiacha nó i mbaol bheith i bhfiacha.
 • www.itsyourmoney.ie – Chruthaigh an Rialtóir Airgeadais an láithreán seo agus tugann sé eolas duit ar tháirgí agus seirbhísí airgid a chuideoidh leat cinntí airgeadais a dhéanamh.
 • www.callcosts.ie – láithreán gréasáin idirghníomhach a d’fhorbair an Coimisiún um Rialáil Cumarsáide le cuidiú le custaiméirí comparáid a dhéanamh idir costas na bpleananna praghais phearsanta/neamhghnó do ghuthán soghluaiste, guthán baile agus leathanbhanda.
 • www.consumerassociation.ie – eagraíocht neamhspleách neamhbhrabúsach atá ag obair ar son thomhaltóirí na hÉireann.
 • www.icb.ie – Irish Credit Bureau – áit ar féidir leat do rátáil chreidmheasa a sheiceáil.
 • www.ombudsman.gov.ie – Scrúdaíonn foireann an Ombudsman gearráin maidir le gnímh riaracháin na Ranna Rialtais, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, na n-údarás áitiúil agus An Post.
 • www.financialombudsman.ie – Is oifigeach reachtúil é an tOmbudsman um Sheirbhísí Airgeadais a bhíonn ag déileáil go neamhspleách le gearráin nár réitíodh ó thomhaltóirí maidir lena ndéileálacha le soláthraithe seirbhís airgeadais. Is seirbhís saor in aisce atá ann don ghearánach.
 • www.pensionsboard.ie – Is comhlacht reachtúil atá sa Bhord Pinsean a bunaíodh faoi Acht na bPinsean, 1990. Rialaíonn an Bord Pinsean scéimeanna pinsin ghairme agus Cuntais Choigiltis Scoir Phearsanta in Éirinn mar chuid dá ról reáchtáil chun monatóireacht a dhéanamh ar Acht na bPinsean agus a fheidhmiú a mhaoirsiú. Cuireann siad comhairle chomh maith ar an Aire Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh maidir le cúrsaí pinsin go ginearálta.
 • www.cpa.ie – Is eagraíocht reachtúil atá sa Ghníomhaireacht do Chomhrac na Bochtaine atá freagrach as comhairle a chur ar Rialtas na hÉireann maidir le beartais chun bochtaineacht in Éirinn a laghdú.
 • www.citizensinformation.ie - Is láithreán gréasáin de chuid e-Rialtas na hÉireann é Eolas do Shaoránaigh a chuireann an Bord Eolais do Shaoránaigh ar fáil. Cuireann an láithreán eolas seirbhís pobail ar fáil d’Éirinn.

Seirbhís Faisnéise don Phobal

 • www.library.ie ar an gcéad stop ar an ngréasáin chun eolas a fháil maidir le leabharlanna in Éirinn: poiblí, acadúil agus speisialta.
 • www.citizensinformation.ie - Is láithreán gréasáin de chuid e-Rialtas na hÉireann é Eolas do Shaoránaigh a chuireann an Bord Eolais do Shaoránaigh ar fáil. Cuireann an láithreán eolas seirbhís pobail ar fáil d’Éirinn.
 • www.cpa.ie – Is eagraíocht reachtúil atá sa Ghníomhaireacht do Chomhrac na Bochtaine atá freagrach as comhairle a chur ar Rialtas na hÉireann maidir le beartais chun bochtaineacht in Éirinn a laghdú.
 • www.equality.ie – Is comhlacht neamhspleách atá san Údarás Comhionannais a bunaíodh faoin Acht um Chomhionannas Fostaíochta, 1998. Tá sé mar aidhm ag an Údarás Comhionannais athrú dearfach a bhaint amach i gcás agus i dtaithí na ngrúpaí agus na ndaoine aonair sin atá ag fulaingt de bharr neamhionannais trí thiomantas i dtaobh comhionannas a spreagadh agus a thacú.
 • www.flac.ie – Láithreán gréasáin an Ionaid um Chúnamh Dlíthiúil in Aisce
 • www.gumtree.ie – fógraí rangaithe poiblí do Bhaile Átha Cliath
 • www.assistireland.ie – Tugann an acmhainn ar líne seo eolas maidir le teicneolaíochtaí cúnta agus eolaire na dtáirgí atá ar fáil ó sholáthraithe Éireannacha.