Nós Maireachtála

Má theastaíonn uait do shláinte a fheabhsú, spórt nó caitheamh aimsire nua a thosú, do theach a athchóiriú nó tú féin a thumadh i ngníomhaíochtaí cultúrtha, tá na hacmhainní ag Leabharlanna Contae Átha Cliath Theas a chuideoidh leat.

 • Catalóg na Leabharlainne – cuardaigh ár gcatalóg bheo chun eolas suas chun dáta a fháil maidir leis na teidil atá ar fáil, céard atá ar iasacht faoi láthair agus cén míreanna atá ar fáil.
 • Íoslódáil Digiteach – cuardaigh ár Láthair Íoslódála chun eLeabhair, Closleabhair, ceol agus scannáin a fháil.
 • Imeachtaí Leabharlainne – faigh amach faoina bhfuil ag tarlú i do leabharlann áitiúil – tá na himeachtaí ar fad saor in aisce!

Naisc Sheachtracha Úsáideacha

Sláinte Ghinearálta

 • www.hse.ie – Tá Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (HSE) freagrach as Seirbhísí Sláinte agus Sóisialta Pearsanta a chur ar fáil do gach duine a chónaíonn i bPoblacht na hÉireann.
 • www.vhi.ie – eolas úsáideach maidir le ceisteanna sláinte.
 • www.irishhealth.com – láithreán gréasáin sláinte neamhspleách na hÉireann, atá ina fhoinse eolais sláinte agus chúram sláinte agus nuacht sláinte suas chun dáta ar líne atá cuimsitheach ach éasca le húsáid.
 •  www.hospice-foundation.ie – Is eagraíocht sheachbhrabúsach atá i bhForas Ospíse na hÉireann a chuireann fealsúnacht na hospíse chun cinn agus a thacaíonn le forbairt an chúraim ospíse/mhaolaitheach.
 • ww.irishheart.ie – Eagraíocht Charthanachta Sláinte Éireannach a chuireann eolas agus tacaíocht ar fáil ar gach gné den Chroí & de Stróc in Éirinn.
 • www.immunisation.ie – láithreán gréasáin imdhíonta FSS a chuireann eolas ar fáil maidir le himdhíonadh don Phobal i gCoitinne agus do Ghairmithe Sláinte.

Bia Shláintiúil

 • www.safefood.eu – is comhlacht Thuaidh-Theas atá i safefood, atá freagrach as sábháilteacht bhia a chur chun cinn ar oileán na hÉireann
 • www.indi.ie – Institiúid Cothúcháin agus Diaitéitice na hÉireann.

Folláine Mheabhrach & Mhothúchánach

 • Scéim Léitheoireachta Shláinte Bhaile Átha Cliath Theas (Family Reading List (61KB - PDF)  & Adult Reading List (63KB - PDF))
 • www.mentalhealthireland.ie – Is eagraíocht deonach náisiúnta í Meabhairshláinte Éireann a chuireann chun cinn dea-mheabhairshláinte agus a thacaíonn le daoine a bhfuil tinneas meabhrach orthu, a dteaghlaigh agus a gcúramóirí trína riachtanais a aithint agus tacú lena gcearta.
 • www.yourmentalhealth.ie – Forbraíodh an láithreán gréasáin seo mar chuid den fheachtas feasachta ‘Your Mental Health’, agus díríonn sé ar fheasacht agus ar thuiscint maidir le sláinte agus folláine mheabhrach in Éirinn a fheabhsú. Chomhordaigh an Oifig Náisiúnta um Fhéinmharú a Chosc an feachtas agus an láithreán gréasáin seo.
 • www.aware.ie – Cuidíonn an eagraíocht Aware le dul i ngleic le lagar spride, déan teagmháil leo trína láithreán gréasáin nó glaoigh ar an Líne chabhrach 1890 303302.
 • www.samaritans.org – Déan teagmháil leis na Samaritans trína láithreán gréasáin nó glaoigh ar an Líne chabhrach 1850 609090<0}

Deiseanna Spóirt / Áineasa

 • http://sports.southdublin.ie – chun forbhreathnú a fháil ar dheiseanna spóirt áitiúla
 • www.sdcsp.ie – Comhpháirtíocht Spóirt Chontae Átha Cliath Theas – eolas maidir le clubanna do gach aoisghrúpa i gContae Átha Cliath Theas agus go leor eile.

Caitheamh Aimsire & Suimeanna

Cultúr

 • www.ruared.ie – Ionad Ealaíne Átha Cliath Theas, in aice le stad an LUAS i dTamhlacht. Is baile dinimiciúil atá i RUA RED i gcomhair na healaíona a chruthú agus taitneamh a bhaint astu. Tá spásanna cruthaitheacha ar fud an aonaid le fáil ar cíos ag grúpaí agus daoine aonair le húsáid chruthaitheach a bhaint astu.
 • www.civictheatre.ie - Amharclann Cathartha, Thamhlacht
 • www.sdcsp.ie – tá eolas ar láithreán gréasáin Chomhpháirtíocht Spóirt Chontae Átha Cliath Theas maidir le clubanna do dhaoine scothaosta sa Chontae.